Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2013 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  przy ul.  Konwaliowej 18, 62-052 Komorniki, dla którego Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,47m2 składa się z: salonu z aneksem kuchennym, pokoju, korytarza, łazienki z WC oraz garderoby. Z lokalem związany jest udział wynoszący 5247/655259 cz. w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), zapisanej w KW.

Suma oszacowania wynosi 235 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PeKao S.A. 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Piotr Tomaszewski

Kancelaria Komornicza, Chociszewskiego 21, Poznań, 60-255 Poznań

tel. 61 222 49 94 / fax. 61 222 49 95

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72132

 

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 176.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie