Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2013 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę pod adresem: Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Przyborowskiego 14, 93-167 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Budynek w którym mieści się lokal jest budynkiem pięciokondygnacyjnym położonym na działce gruntu nr 7/3 (wg Rejestru Gruntów) w obrębie G-15 w Łodzi. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, łazienki, toalety, kuchni, przedpokoju o łącznej powierzchni 39,78m2 Suma oszacowania wynosi 129 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68234

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 96.825,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie