Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-08-2013r.r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul.Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w sali nr 229, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 02-367 Warszawa, ul. Grójecka o powierzchni 36,50m2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" (Adres spółdzielni: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17 ), dla którego Sąd Rej.dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 272 580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 435,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 258,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 65 10201169 2040 0000 2019 6012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy I Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82, sygnatura akt ICo 973/13 . Nieruchomość można oglądać w dniach 30-07-2013r. i 31-07-2013r. o godz. 15:30 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwiląuprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kasa kancelarii komornika czynna w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.VIII)

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza w Warszawie

02-308 Warszawa ul.Grójecka 34/8

tel. (0-22) 659 19 27

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 204.435,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie