Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 12.09.2013r. o godz. 09:00 w  w Sali nr 81 budynku  Sądu  Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5     odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości gruntową zabudowaną obiektami dawnego zakładu przetwórstwa mięsnego działki nr 352/5,352/6,352/3,352/4 o pow. 0,4156 ha. Na przedmiotowych działkach posadowiony jest zintegrowany obiekt produkcyjno –biurowo -socjalny, obiekt magazynowo-składowy ,wiata na samochody. Działki 352/3 i 352/4 są niezagospodarowane i stanowią rezerwę pod rozbudowę zakładu  położonej w Prudniku,Łąka Prudnicka ul. Szkolna    posiadającej założoną księgę wieczystą   w  Sądzie Rejonowym  w Prudniku. 

Suma oszacowania wynosi : 818.000,00 zł. Cena wywołania 2/3  sumy oszacowania wynosi 545 333,33 zł. Wadium 81.800,00 zł. + podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień licytacji.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację i można ją uiścić na konto komornika : BŚ w Prudniku 26 8905 0000 2000 0000 5047 0001. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                        

                                                                                           

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku 

Edward Kuczyński

Ul. Kościuszki 12

48-200 Prudnik  

Tel. 0774365655                                         

Numer oferty:
Region: opolskie
Cena: 545.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny