Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju z/s w Kazimierzy Wielkiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2013 o godz. 11:00 pod adresem: Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka odbędzie się pierwsza licytacja: 

- użytkowania wieczystego przy  Przemysłowa, Kolejowa , 28-500 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 36 164,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 123,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 617,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości przy Przemysłowa/Kolejowa , 28-500 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 17 543,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 157,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 755,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Przemysłowa , 28-500 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 521 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 391 357,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 181,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Busku - ZdrojuLeszek Woźniak Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 15, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka tel. 413521026 / fax. 413521026.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77558 

 

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny