Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą   przy   Staszica  3, 99-300  Kutno,  odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości położonej:   Krzyżanów , 99-314 gmina Krzyżanów, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 196 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha

Kancelaria Komornicza, Skłodowskiej 35, 99-302 Kutno tel. 24 254 54 27 / fax. 24 254 54 27

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74437

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 147.150,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka