Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.08-2013 o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie odbędzie się pierwsza licytacja - nieruchomości:


prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 250,347/2, 482,483 o łącznej powierzchni 1,03 ha, położone w miejscowości Podsusze  gm. Grębków pow. Węgrowski woj. Mazowieckie, posiadające urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Węgrowie. Działka nr 250 o pow. 0,45 ha zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, pokrytym blachą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną , wodno. Kanal. Centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 137,90 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczo garażowy, murowany. Teren działki ogrodzony , uzbrojony w sieć elektroenergetyczną oraz wodociągową. Kanalizacja i ogrzewanie lokalne. Działki nr 347/2, 482 i 483 stanowią nieruchomości rolne niezabudowane o łącznej powierzchni 0,58 ha użytkowane jako trwała użytki zielone. 

Suma oszacowania wynosi 344.094,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258070,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości . najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto Komornika  68102044760000890200220376 w PKO BP S.A. z dopiskiem „wadium”. 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek BałdygaKancelaria Komornicza, Przemysłowa 1 07-100 Węgrów tel. / fax 25 7922468.

 

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 258.070,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka