Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 29.08.2013r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47 w Sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej: położonej 05-140 Serock Stasi Las, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną we wsi Stasi Las (gmina Serock). Nieruchomość jest oznaczona ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 12/6 o pow. 0,0952 ha oraz nr 12/16 o pow. 0,0832 ha w kształcie zbliżonym do trapezu, o łącznej powierzchni 0,1784 ha w obrębie Stasi Las. 

Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł. Wraz z opisaną  wyżej nieruchomością odbędzie się pierwsza licytacja udziału 2/15 części w prawie własności w nieruchomości gruntowej położonej  05-140 Serock, Stasi Las dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi działka o kształcie wydłużonego wielokąta. Nieruchomość stanowi prywatną drogę dojazdową o szerokości 6 metrów i nawierzchni gruntowej. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewid. Nr 12/14 o powierzchni 0,0940 ha w obrębie 22 Stasi Las. Suma oszacowania udziału wynosi 760,00 zł zaś cena wywołania jest równa  ¾ sumy oszacowania i wynosi 570,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 76,00 zł.

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto Komornika: BZ WBK S.A.  54 10901841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16:00, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszka Cabaj

Adres kancelarii Komornika: ul. Kopernika 19 7, 05-120 Legionowo

e-mail: biuro@komorniklegionowo.com.pl, WWW.komorniklegionowo.com

Tel. 022 784-19-48 766-22-30

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 202.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka