Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile z siedzibą przy al. Powstańców  Wielkopolskich  79,   64-920   Piła, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szafirowa, 64-920 Piła, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 557 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616. (nie później niż na dwa dni przed licytacją) .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pile mieszczącym się pod adresem: al. Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski Kancelaria Komornicza, ul. Młynarska 15, 64-920 Piła tel. (67) 350 98 44 / fax. (67) 350 98 44.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125520

Numer oferty: L/194/N/02/14
Region: wielkopolskie
Cena: 417.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka