Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy A. Kity 18, 33-370 Muszyna, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 33-350 Piwniczna-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   1 436 175,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania  i wynosi 1 077 131,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 143 617,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej SzoskiKancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna tel. 184718338 / fax. 184718338.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150509

 

Numer oferty: L/13/N/07/14
Region: małopolskie
Cena: 1.077.131,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny