Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski - kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc, art.955 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2014 o godz. 11:00 w  Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 210, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się DRUGA licytacja 66268/103790 cz. udziału w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0708 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi położonej pod adresem Poznań, ul. Bukowska , arkusz mapy 07, działka nr 25.

Na przedmiotowy udział składają się m. in. niewyodrębnione w oddzielnych księgach wieczystych: 5 lokali mieszkalnych (w tym jedno składające się z 2 mieszkań), 3 lokale użytkowe. Dla w/w lokali wydano decyzję o samodzielności lokali.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 A.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:                                          1.955.300,00 zl.

Cena wywołania wynosi:                                                                        1.303.533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 195.530,OOzł. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 podając sygn. sprawy KM 1449/11 (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce na 15 minut przed wywołaniem licytacji w sali Sądu Rejonowego wskazanej jak na wstępie.

Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 195.530,00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy 11 Co 8197/11/4/N)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z  chwilą uprawomocnienia się   postanowienia o przysądzenia własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski ul. Chociszewskiego 21/6 60-255 Poznań tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95 e-mail: poznan.tomaszewski@komornik.plwww.komornik-tomaszewski.pl

 

 

 

Numer oferty: L/114/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 1.303.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny