Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Regulamin przetargu/aukcji na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Olmonty i Stanisławowo gmina Juchnowiec Kościelny
l.

Przedmiotem przetargu - aukcji są poszczególne nieruchomości gruntowe niezabudowane, zlokalizowane w miejscowości Olmonty i Stanisławowo gmina Juchnowiec Kościelny, według poniższego wykazu:

LP

Nr działki

Powierzchnia w ha

Obręb

KW

1

275/3

6,39

28 Olmonty

BI1B/00168345/3

2

277/3

5,12

28 Olmonty

BI1B/00041940/8

3

278/0

3,21

28 Olmonty

BI1B/00076030/0

4

289/3

1,0162

28 Olmonty

BI1B/00119139/8

5

289/4

1,0163

28 Olmonty

BI1B/00119137/4

 

6

289/5

0,1133

28 Olmonty

7

289/7

1,0164

28 Olmonty

8

289/6, 289/2

1,0163

28 Olmonty

BI1B/00119138/1

9

72,82,83

2,16

Stanisławowo

BI1B/00158881/9 wł. 95/100

10

72/1, 82/1, 83/01

1,08

Stanisławowo

BI1B/00158880/2 wł. 95/100

 2. Cena wywoławcza dla poszczególnych nieruchomości wynosi:

LP

Nr działki

Obręb

KW

Kwota PLN brutto obejmuje podatek VAT

1

275/3

28 Olmonty

BI1B/00168345/3

1 854 750,00

2

277/3

28 Olmonty

BI1B/00041940/8

1 862 250,00

3

278/0

28 Olmonty

BI1B/00076030/0

1 226 250,00

4

289/3

28 Olmonty

BI1B/00119139/8

68 250,00

5

289/4

28 Olmonty

BI1B/00119137/4

 

141 000,00

6

289/5

28 Olmonty

7

289/7

28 Olmonty

 

8

289/6, 289/2

28 Olmonty

BI1B/00119138/1

60 750,00

9

72,82,83

Stanisławowo

BI1B/00158881/9 wł. 95/100

127 500,00

10

72/1, 82/1, 83/01

Stanisławowo

BI1B/00158880/2 wł. 95/100

63 750,00

 

SUMA

 

 

5 404 500,00

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w dzienniku ogólnopolskim nie później niż na trzy tygodnie przed terminem przetargu.

 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2013 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, a nie data nadania).

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie
o formacie mniejszym niż A4, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie formatu A4. Każda z kopert winna być zaadresowana do ww. Sądu koniecznie z podaniem sygnatury akt ,,X GUp 55/12" z określeniem podmiotu którego dotyczy wraz
z wyraźnym dopiskiem: „Oferta na przetarg – nieruchomości … w miejscowości Olmonty lub Stanisławowo – FMB Sp. z  o.o. w upadłości likwidacyjnej” oraz dokładnym oznaczeniem składającego ofertę.

 5. Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie nieruchomości, co do której składana jest oferta oraz wyrażenie zgody na zakup odpowiedniego udziału w drodze;

b) dokładne oznaczenie oferenta:  imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

c) oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń;

d) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób umocowanych do działania
w imieniu oferenta nie będącego osobą fizyczną - na ofercie i oświadczeniach.

 6. Do oferty zakupu oferent zobowiązany jest dołączyć:

- zaświadczenie z banku, iż posiada całą zaoferowaną kwotę lub inny dokument potwierdzający tę okoliczność,

- oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży

-  oświadczenie oferenta iż zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych uwag.

 7. W przypadku podmiotów gospodarczych oferent winien dołączyć dodatkowe dokumenty:

a) aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

b) w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotu przetargu za oferowaną cenę;

c) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

 8. Oferty niespełniające choćby jednego z powyższych warunków nie będą rozpoznawane.

 

9. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium (załączyć kopie do oferty) do 4 listopada 2013 roku w wysokości:

 

LP

Nr działki

Obręb

KW

Wadium w PLN

1

275/3

28 Olmonty

BI1B/00168345/3

184 000,00

2

277/3

28 Olmonty

BI1B/00041940/8

186 000,00

3

278/0

28 Olmonty

BI1B/00076030/0

123 000,00

4

289/3

28 Olmonty

BI1B/00119139/8

6 800,00

5

289/4

28 Olmonty

BI1B/00119137/4

 

14 100,00

6

289/5

28 Olmonty

7

289/7

28 Olmonty

8

289/6, 289/2

28 Olmonty

BI1B/00119138/1

6 000,00

9

72,82,83

Stanisławowo

BI1B/00158881/9 wł. 95/100

13 000,00

10

72/1, 82/1, 83/01

Stanisławowo

BI1B/00158880/2 wł. 95/100

6 400,00

 

wpłacone na konto bankowe: FMB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Granitowa
3 lok. 67; 02-681 Warszawa

BZ WBK SA 86 1090 1753 0000 0001 1901 8515.

 10. Syndyk przeprowadzi aukcję w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej, spełniającej warunki formalne, oferty, o różnicy pomiędzy oferowanymi cenami mniejszej niż postąpienie. Aukcja zaczyna się od najwyższej z zaproponowanych cen. W przypadku braku złożenia ustnie wyższej oferty w trakcie posiedzenia, syndyk wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę złożona w formie pisemnej; postąpienia będą wynosić 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2013 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100, w sali nr 139 o godz. 12:00. Oferty będą rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów. Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszego przetargu ustnego - aukcji. 

12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na konto bankowe: FMB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Granitowa 3 lok. 67; 02-681 Warszawa BZ WBK SA 86 1090 1753 0000 0001 1901 8515

13.Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:

a)  wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi
w pkt. 12,

b) nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym w pkt. 12.

 14. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie, po dniu uprawomocnienia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, na wskazany w ofertach rachunek bankowy, od wpłaconego wadium odsetki nie przysługują. 

15. Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 16. Kupujący nieruchomość nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego ( art. 313 pun ).

 17. Koszty zawarcia umowy pokrywa Kupujący. 

18. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu - aukcji  lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 19. Operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, pok. 329 oraz w biurze syndyka Warszawa ul. Kotsisa 2/4 lokal 14.

 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego
i naprawczego.

 

Numer oferty: L/89/N/10/13
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny