Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2015r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 614/1 o powierzchni l,8128ha, arkusz 3, obręb 0009-Rzeczków, jednostka ewidencyjna 142511 2-Wierzbica, (działka w kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnętrzną drogą dojazdową, która na gruncie nie jest urządzona. Ta nie urządzona droga ma dostępność komunikacyjną do asfaltowej drogi Wierzbica - Radom oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 460 użytek droga "dr", której posiadaczem jest Powiat Radomski. Z drogi tej jest urządzony zjazd na działkę - jest przepust. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa z elementami usługowej. Dostępność do podstawowej infrastruktury technicznej. Z drugiej strony działka przylega do lokalnej drogi o nawierzchni nie utwardzonej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461 użytek droga "dr", której posiadaczem jest Gmina Wierzbica. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to luźna zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa z elementami usługowej - zakład betoniarski, bazy samochodowe. Dostępność do podstawowej infrastruktury technicznej. Działka jest nie zabudowana, nie zagospodarowana i nie ogrodzona. Użytkowana rolniczo, w części od drogi nie utwardzonej wykonana orka jesienna. Urząd Gminy w Wierzbicy zaświadcza, że nieruchomość położona w Rzeczko wie, gmina Wierzbica oznaczona numerem działki 614/1 - w enklawie 70 m od pobocza drogi gminnej przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej (5.MM), pozostała część działki do drogi powiatowej przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych (5.R) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III, na obszarze gminy Wierzbica, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XLVI/294/2010 z dnia 03.09.2010 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 177, poz. 4594 z dnia 14.10.2010 roku), należącej do dłużnika: Tomasz Wakuła, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 170 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska UL. ZAMKOWA 14, 26-500 SZYDŁOWIECTEL.: 048 6176343 MAIL: SZYDLOWIEC@KOMORNIK.PL

Numer oferty: L/2/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 113.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka