Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2014-02-24 o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przysusze przy ul. Staszica 11 odbędzie się pierwsza licytacja  prawa użytkowania wieczystego gruntu ozn. jako dz. nr 4174 o pow. 518 mkw oraz własność budynków i budowli. Nieruchomość położona jest w Przysusze przy ul. Jarzębinowej. Dla niniejszej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przysusze prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 345.195,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258.896,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 34.519,50 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika: Bank PEKAO SA Przysucha nr konta 24 1240 5729 1111 0000 5053 8511

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przysusze, ul. Staszica 11 akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzec/ nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Eugeniusz Chruściński ul. Warszawska 18, 26-400 Przysucha tel.: 48 6753386 fax.: 48 6753386 mail: przysucha@komornik.pl

 

Numer oferty: L/46/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 258.896,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka