Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Grzybowska 4/6, 26-600 Radom, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy 1905 Roku , 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowej położnej w Radomiu przy ul. 1905-go Roku,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 20/12, 20/21, 20/30 i 20/33 o powierzchni 1.954 m.kw. (w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089r.), zabudowana budynkami biurowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.954,62m.kw. oraz budowlami infrastruktury technicznej. (Radom, obręb 0080 Żakowice, arkusz Nr 100). Ww. działki stanowią organizacyjnie jedną niepodzielną nieruchomość zabudowaną i podlegają sprzedaży łącznej.

UWAGA: Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 2 076 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 557 289,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 207 638,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział Radom 27102043170000590200878462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Grzybowska 4, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Janusz Poznański

Kancelaria Komornicza, ul.Żeromskiego 93, Radom, 26-600 Radom

tel. 48 360 13 63 / fax. 48 360 13 63

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160226

Numer oferty: L/126/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 1.557.289,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny