Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kieł bas i ń s ki na podstawie art 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2014 r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydziału Cywilnego mającego siedzibę przy uh Grzybowskiej 4/6, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 128 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot położonej: 26-600 Radom, ul. Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 240.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160.000 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.000 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § ł k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydziale Cywilnym przy ul. Grzybowskiej 4/6 akta postępowania egzekucyjne go wraz z operatem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasińsk iul. Żeromskiego 65 lok 405, 26-600 Radom tel.: 48 3625168 fax.: 48 3625168 mail: radom5@komornik.pl

 

Numer oferty: L/145/N/09/14
Region: mazowieckie
Cena: 160.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka