Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2014 o godz. 11:15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Sycyńska 8, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 155 668,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 751,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 566,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Struga 63, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65, Radom, 26-600 Radom tel. 48 360 14 72 / fax. 48 360 14 72.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148428

Numer oferty: L/85/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 116 751,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie