Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Księżycowa, 05-250 Radzymin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną. Obręb 0008-01-08 Radzymin, o powierzchni3086m2. Dojazd do działki ulicą Księżycową, następnie sięgaczem (dz. nr 2/3 oraz 2/13). 

Suma oszacowania wynosi 253 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy Księżycowa, 05-250 Radzymin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2/3 oraz 2/13.  Obręb 0008-01-08 Radzymin, o powierzchni1822m2. Powyższa nieruchomość stanowi drogę dojazdową do działek – droga wewnętrzna (min do dz. 2/7). W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego, działki 2/3, 2/13, 2/7, należy zbywać łącznie.

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA IV O.Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218456

 

Numer oferty: L/67/N/06/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka