Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 lutego 2014 roku o godz. 10.20 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Roczyny przy. ul. Modrzewiowej gm. Andrychów  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym.

Jest to działka nr 863/4 o pow. 20a 20 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, pokryty dachem dwuspadowym oddany do użytkowania w 1997 roku o pow. użytkowej 205,95 m2. Stan techniczny dobry, wysoki standard elementów wykończenia. Do budynku dobudowany jest garaż wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony grunt znajduje się w terenach z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 588.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 392.466,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 58.870,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i  wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 1857/12 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji; z' nieruchomości.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka Kancelaria Komornicza w Wadowicach Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7 tel/fax: 033 873 26 65, www.komornik.wadowice.pl, email: wadowice.wojcicka@komornik.pl   rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki SA 0/ Wadowice 83124041971111001022280560

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113345

Numer oferty: L/159/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 392.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom