Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Osada Młyńska, Rudniki, 42-421 Włodowice, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość  składa się z działki gruntu o nr. ewid. 1406/6 o pow. 0,1458 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren działki równy, bez deformacji, o kształcie nieregularnym. Obszar działki grodzony, od strony ulicy ogrodzonym płotem z przęseł stalowych, na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym, w pozostałym zakresie ogrodzenie z siatki stalowej; brama i furtka stalowa. Podjazd do garażu utwardzony nawierzchnią betonową. W części niezbudowanej teren działki zagospodarowany zielenią zewnętrzną urządzoną niską i wysoką trawą (trawa oraz drzewa iglaste i liściaste). Działka wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym z nieużytkowanym poddaszem, o pow. użytkowej 182,80 m.kw., o pow. zabud. 117,00 m.kw. Budynek wybudowany w 2005 roku. Budynek wykonany jest całkowicie w technologii tradycyjnej murowanej. Ławy fundamentowe betonowe, zbrojone. Ściany nadziemne zewnętrzne wykonane z pustaków żużlobetonowych, ściany piętra z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; ściany wewnętrzne nośne i działowe murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy żelbetowe. Schody wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, ze stopniami drewnianymi. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą cynkową. Rynny i rury spustowe wykonane z pcv. Posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi oraz panelami podłogowymi. Stolarka drzwiowa: zewnętrzna pcv, wewnętrzne drewniane; brama garażowa o konstrukcji metalowej uchylna. Stolarka okienna z pcv. Elewacja zewnętrzną stanowi tynk akrylowy z wykonaną termoizolacją ze styropianu. Elewacja wewnętrzna: gładź gipsowa malowana farbami, w pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni ściany wykończone płytkami ceramicznymi. Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz c.o. Działki z budynkiem zlokalizowana jest przy ul. Osada Młyńska 8 (funkcjonalnie w dzielnicy Borowe Pole w Zawierciu), która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 483.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 362.325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Tomasz Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 12, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 343552011 / fax. 343552011

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153187

Numer oferty: L/34/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 362.325,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka