Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 10:45  w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105/127, sala Nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w Rzgowie, przy ul. Literackiej, skladającej się z dzialki gruntu o powierzchni 0,1348 ha o numerze ewidencyjnym 1282/1. Prawo wlasności do przedmiotowej nieruchomości. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 157.300,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117.975,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.730,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych). Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w  tych  też  dniach  można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Pabianicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Co 490/14. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Kancelarii Komornika.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/142128

Numer oferty: L/115/N/05/14
Region: łódzkie
Cena: 117.975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka