Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy Konarskiego 23B, 16-500 Sejny, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wojska Polskiego 15, 16-500 Sejny, dla którego Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o pow. 77,50m2 znajdujący się na II piętrze składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz pomieszczenia piwnicznego. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1/25 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.

Suma oszacowania wynosi 97 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 317,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 775,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 14102013320000180205738556.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Piotr Celiński

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 17A, Sejny, 16-500 Sejny

tel. 875627071 / fax. 875627071

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194370

Numer oferty: L/79/N/01/15
Region: podlaskie
Cena: 73.317,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie