Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej 28-350 Słupia Jędrzejowska, dla której Rejonowego w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej , teren wokół budynku jest zagospodarowany , posiada urządzoną zieleń oraz ciągi komunikacyjne i ogrodzenia , teren uzbrojony w energię elektryczną oraz sieci wodociągową i kanalizacyjną) ,położonych w miejscowości Słupia Jędrzejowska , gm. Słupia Jędrzejowska , składających się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 292/4 , 292/6 , 721 Obręb 10 - Słupia Jędrzejowska o łącznej powierzchni 0,2100 ha , dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste. 

Nieruchomości oszacowane są na kwotę 666.937,00,-zł.Cena wywołania wynosi - 500.203,00,-zł. , wartość rękojmi - 66.694,00,-zł.WYCENA DZIAŁEK:- działka numer 292/4 (księga wieczysta KW KI1J/00013081/0) stanowiąca niezabudowany grunt przeznaczony pod zabudowę o pow.0,1000 ha oszacowana jest na kwotę 21.740,00,-zł.cena wywołania wynosi - 16.305,00,-zł. , warość rękojmi - 2.174,00,-zł.- działki zabudowane(całość gospodarcza) numer: 292/6 o pow.0,0900 ha i numer 721 o pow.0,0200 ha. 

Łączna powierzchnia działek 0,1100 ha - oszacowane są na kwotę 645.197,00,-zł.cena wywołania wynosi - 483.898,00,-zł. , wartość rękojmi - 64.520,00,-zł.

Suma oszacowania wynosi 666 937,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 500 202,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 693,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211619

Numer oferty: L/29/N/04/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 500.203,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka