Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 76-200 Słupsk, ul. Nowowiejska 1, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma     oszacowania     wynosi   200.200,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania  i wynosi 150 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 020,00zł. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 61 10204649 0000 7502 0008 6108.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika lub w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku 76-200 Słupsk Sienkiewicza 5a/3 tel. (59) 841-35-39 fax. 848-15-49 e-mail: slupsk4@komornik.pl kom. 513-020-932.

 

Numer oferty: L/23/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 150.150,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie