Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03-10-2014 r. o godz. 14:50 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A 

Nieruchomość rolna z zabudowaniami położona w miejscowości Sokołowice, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, składająca się z prawa własności kompleksu budynków kurników i budynków magazynowych oraz prawa własności działki nr 124/1 i 124/2, AM-4, obręb Sokołowice o łącznej powierzchni 3,7900 ha, z czego działka nr 124/1 ma powierzchnię 0,0600 ha i jest typową niezabudowaną działką drogową (zapewnia dostęp nieruchomości do drogi publicznej położonej na działce nr 350, AM-4, obręb Sokołowice), a działka nr 124/2 ma powierzchnię 3,7300 ha i jest działką zabudowaną, w pełni ogrodzoną, z elementami infrastruktury technicznej i użytkowej. W skład nieruchomości wchodzi prawo własności trzech budynków kurników  o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 3.952,00 m2, (z czego budynek kurnika oznaczony w kartotece budynków nr 273 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 1.250 m2, budynek kurnika oznaczony w kartotece budynków nr 275 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 1.471 m2, budynek kurnika oznaczony w kartotece budynków nr 277 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 1.231 m2), dwóch budynków magazynowych (z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 525,00 m2 (z czego budynek magazynowy oznaczony w kartotece budynków nr 274 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 415 m2, budynek magazynowy oznaczony w kartotece budynków nr 276 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 110 m2) i budynku wagi (budynek nr 272) o powierzchni zabudowy 28,00 m2. Łączna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków, wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości wynosi 4.505,00 m2. Dojazd do nieruchomości pośrednio z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, dostępność ruchu pieszego utrudniona - brak wydzielonych ciągów dla ruchu pieszego. Dla przedmiotowej nieruchomości rolnej z zabudowaniami urządzona jest Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.   Właścicielem nieruchomości rolnej z zabudowaniami położonej w miejscowości Sokołowice gmina Oleśnica, powiat oleśnicki. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.189.800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.459,866,66 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej częsci sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę 218.980,00 zł  najpóźniej do dnia 02-10-2014 r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi   lub   przelewem   bankowym   na   rachunek   Komornika   w   Bank   Polska   Kasa   Opieki SA III O. we Wrocławiu, nr rachunku: 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26.09.2014 r. od godz. 09:00 - 09:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.      

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Oleśnicy Grzegorz Obrzud Kancelaria Komornicza w Oleśnicy Grzegorz Obrzud Kancelaria Komornicza w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul.  Wojska Polskiego 12; tel: 71 396 72 30, e-mail: kancelaria@komornik-olesnica                                                                        

Numer oferty: L/88/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 1.459,866,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny