Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2016r. o godz. 14:30 sala nr 2A w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 266/48,266/123 o pow.0,1432 ha oraz działki nr 266/11 i 266/40 ,działki nr 266/11 oraz 266/48 zabudowane są obiektem użytkowym o funkcji magazynowej z częścią mieszkalną  położonej: 76-039 Biesiekierz, Stare Bielice.

Suma oszacowania wynosi 1 947 326,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1 460 494,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 194 732,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Koszalinie 16 10202791 0000 7202 0191 0140 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/318061

Numer oferty: L/21/N/09/16
Region: zachodniopomorskie
Cena: 1.460.494,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny