Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014r o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 A odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 97/24, obręb Stare Lipiny - 0029 o powierzchni 626 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 143,5 m2, z garażem o powierzchni użytkowej 18,60 m2 położonej: 05-200 Wołomin, ul. Poranek, Stare Lipiny, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 526.000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 350 666,67zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 600,00zł. Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego licytację na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95 10301508 0000 0008 1579 6004.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)                                          

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie                                                                          

Paweł Bukszewicz

Kancelaria Komornic/a w Wołominie

05-200 Wołomin Warszawska

tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117859

Numer oferty: L/200/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 350 666,67 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka