Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie z siedzibą przy Toruńska 3, 86-200 Chełmno, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy  86-212 Stolno, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 55 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 50 10205040 0000 6902 0025 6164.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Marcin Gajda

Kancelaria Komornicza, Poprzeczna 27A, Chełmno, 86-200 Chełmno

tel. 56 6790315 / fax. 56 6790316

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143827

Numer oferty: L/243/N/05/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 41.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny