Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokal stanowiący odrębną nieruchomość - mieszkanie o pow. 74,10m2 znajdujące się na II piętrze, składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, piwnicy o pow. 5,55m2 wraz z udziałem 7965/2681589 związanym z własnością lokalu tj. części we wspólnych częściach budynku i gruntu objętych KW  położone przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 181813,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136359,75zl. Rękojmia wynosi: 18200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 15-01-2014r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 13-01-2014r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej/lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz ZakrzewskiKancelaria Komornicza w Suwałkach ;16-400 Suwałki ul. Sejneńska 51lei. (087) 566-21-45 e-mail: suwalki2@komomik.pl

Numer oferty: L/9/N/12/13
Region: podlaskie
Cena: 136.359,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie