Opis

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 32691/10 o pow. 1251m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 13.10.2086r. i  budynku biurowo-magazynowego stanowiącego odrębną nieruchomość. Segment biurowy II kondygnacyjny z podpiwniczeniem, segment magazynowy 1 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, pow. zabudowy 486 m2 położona: 16-400 Suwałki, Rzemieślnicza, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1023020,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 767265,00 zł.

Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej   surm oszacowania,   to   jest   102 302,00zl. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego i zapatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 562 60 53 Termin oględzin nieruchomości wyznaczyłem na dzień 21.01.2014r. o godz. 10.15.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie, akta postępowania egzekucyjnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użyłkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski ul. Sejneńska 1/1  16-400 Suwałki tel.: 87 562 60 53 email: suwalki.wasilewski@komornik.pl                                                                                

Numer oferty: L/119/N/11/13
Region: podlaskie
Cena: 767 265,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny