Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Małgorzaty Powalskiej – Graba Kancelaria w Lwówku Śląskim (Sygn. akt KM 1566/13) wynika, iż: w dniu 04.02.2015r., o godz. 12.30,w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lwówku Śląskim, w sali 304, odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 4 zabudowanej budynkiem hotelowym, o pow. użytk. 2504,64 m2 poł. na ul. Lwóweckiej   w miejscowości Świeradów Zdrój. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony, nie ukończony. Wykonano stan surowy zamknięty z rozpoczętymi pracami wykończeniowymi. W budynku wg projektu miały się mieścić na poziomie piwnicy: recepcja, pokoje biurowe, gabinety zabiegowe, basen, zaplecze tech. – magaz.; na poziomie parteru: restauracja, ciąg pokoi hotelowych; na poziomie I pietra i poddasza ciąg pokoi hotelowych. Budynek aktualnie nie nadzorowany. Stan techniczny budynku dobry, na skutek nie zabezpieczenia budynek dewastowany, zalewany od strony tarasów przez opady atmosferyczne

Dane techniczne budynku: pow. zabudowy – 844,35 m2, pow. użytkowa – 2504,64 m2, kubatura - 6710 m3.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl.

1

 

 

8 587 860,00

brutto

8 587 860,00

brutto

Telefon kontaktowy do Komornika: (75) 647 77 99,

www.komorniklwowek.pl, e-mail: lwowek.slaski@komornik.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 59 – 600 Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 587 860,00 zł brutto (tj. wartość netto 6 982 000,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% - 1 605 860,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 5 725 240,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 858 786,00 zł w gotówce w Kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Numer oferty: L/142/N/12/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny