Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-02-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 77-200 Miastko, Świeszyno, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkami ośrodka wypoczynkowego, obejmująca działki nr 189/1 i 189/2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089r.o łącznej pow. 3,2159 ha.

Suma oszacowania wynosi 2.943.000,00zł + VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.207.250,00zł + VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wełno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wyniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza w Miastku

77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21

tel. 598575791, Fax 598224388

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116350

Numer oferty: L/196/N/01/14
Region: pomorskie
Cena: 2.207.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny