Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2014r. o godz. 09:40 w Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul.Andersa 17 sala nr 6a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu rolnego nr 237/2,obręb 0071 , zabudowana o pow. 0,1148 HA położonej: 76-024 Świeszyno, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 155 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 570,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Koszalinie 16 10202791 0000 7202 0191 0140 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki ul. Szymanowskiego 14, 75-573 Koszalin tel.: 94 3426143 email : koszalin2@komornik.pl

Numer oferty: L/78/N/12/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 116.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka