Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko w sprawie egzekucyjnej KM 5683/13 na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy Rostka 2, 41-500 Chorzów, pokój 308, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika i oznaczonej jako:lokalu mieszkalnego położonego przy Wojska Polskiego 23, 41-600 Świętochłowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do uiszczenia rękojmi w kwocie: , stanowiącej 10% ceny oszacowania. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji, w gotówce lub na konto Komornika: 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742 ING Bank Śląski SA o/Chorzów lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w biurze komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Chorzowie wraz z aktami.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Iwona Ochęduszko

Kancelaria Komornicza w Chorzowie

Kościuszki 6, Chorzów, 41-500 Chorzów

tel. 32 771 29 77 / fax. 32 771 29 77

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164659

Numer oferty: L/95/N/08/14
Region: śląskie
Cena: 132.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie