Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr 136 odbędzie  się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

(wg przepisów obowiązujących od dnia 3.05.2012 r.)

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 207/10.000 związanym z własnością lokalu, położonego w miejscowości Szczecin, os. Kasztanowe 5b, posiadającego urządzoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Powyższe prawo zostało oszacowane na kwotę: 149.085,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100 groszy). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 99.390,00 zł(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 14.908,50 zł (czternaście tysięcy dziewięćset osiem złotych i 50/100 groszy).

Rękojmię należy złożyć gotówką / na rachunek komornika ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej do godziny 15.30 dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji  nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.). Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko ul.Waleriana Łukasińskiego 24, 71-207 Szczecin tel.: 91 4886667 email: szczecin6@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151019

Numer oferty: L/109/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 99.390,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie