Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju (pow. lokalu to 53,90 m.kw.), do którego przynależy piwnica nr 22/2 (o pow. 11,60 m.kw.), o łącznej pow. 65,50mkw., dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę. Z lokalem związany jest udział w wysokości 246/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW.

Położenie nieruchomości: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 22.

Suma   oszacowania   wynosi   139 000,00z ł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy       oszacowania i wynosi     104 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-08-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

NORDEA BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745   

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją wolno przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym przy ul.Narutowicza 19. 

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, 70-442 Szczecin tel. 914223888 /

Numer oferty: L/143/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 104.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie