Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńska 19, 78-400 Szczecinek, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 50,88 m(2), położony w Szczecinku przy ul. Toruńskiej 19. 

Suma oszacowania wynosi 106 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 753,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 613,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Koszalinie 41 10202791 0000 7202 0060 3779 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku mieszczącym się pod adresem: Jasna 3, Szczecinek, 78-400 Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa Pietrak Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 51, Szczecinek, 78-400 Szczecinek tel. 94 37142 22 / fax. 94 37142 13/14.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215203

Numer oferty: L/143/N/05/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 70.753,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie