Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2014r. o godz. 08:45 w Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku 84-100 Puck, sala nr 12, ul. 1 Maja 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 84-217 Szemud, Łebno    w skład, której wchodzi działka gruntu o powierzchni 800 m2 zabudowana częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 72,20 m2. Jest to obiekt wolnostojący dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 161 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 190,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 83 10201853 2083 0000 2012 5813.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w PUCKU, przy ul. 1 MAJA 15, Wydział I Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, od godz. 8.30 do godz.15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 do godz. 15.30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w  Wejherowie Maciej Nogalski ul. Jana III Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo  tel.: 58 672 14 99; fax.: 58 672 14 99; mail: wejherowo.nogalski@komornik.pl

Numer oferty: L/71/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 121.425,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka