Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości mówiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną z linią brzegową jeziora Taciewo. obręb 0038 1 Taciewo. nr działki 195/1 o pow.0.8200.ha dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   129 800,00 zł.   zaś     cena   wywołania   jest    równa   3/4   sumy    oszacowania   i wynosi 97 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy szacowania, to jest 12 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001 . Bliższe informacje można uzyskać poi! numerem telefonu 87 562 60 53  Termin oględzin nieruchomości  wyznaczyłem na dzień 21.01.2014r. o godz. 09.00

Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie, akta postępowania egzekucyjnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108106

Numer oferty: L/120/N/11/13
Region: podlaskie
Cena: 97.350,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka