Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zawada Tarnów, 33-112 Tarnowiec.

Suma oszacowania wynosi 215 472,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 648,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 547,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:  obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza, Jarosława Dąbrowskiego 8, Tarnów, 33-100 Tarnów tel. 14 656 99 88 / fax. 14 656 99 88.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246538

 

Numer oferty: L/49/N/09/15
Region: małopolskie
Cena: 143.648,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka