Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO  BP  SA    CRW   Biuro   w   Katowicach   Zespół   Wierzytelności MSP i Rynku Mieszkaniowego  informuje,   że w dniu 17-02-2014r. o godz. 13:00 w sali nr  C-107 Sądu  Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny ul. Przy Rondzie 7  odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Pawła Grzybowskiego  – pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej  - położonej  miejscowości Tropiszów, w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.    

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 490.646,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 sumy oszacowania tj. kwotę: 367.984,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. 49.064,60 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w banku Polska Kasa Opieki SA nr 61 1240 4719 1111 0010 3132 0129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 03 lutego 2014r. w godz. 10:00-10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w dniach 04 i 07 lutego 2014r. w godz. 8:00-14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                        

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski, ul. aleja pokoju 81, pok. 24, 31-564 kraków tel.: 12 6483022, 6483250, 6483671 w. 350 mail: krakow.grzybowski@komornik.plwww.kancelaria-komornika.pl

Numer oferty: L/53/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 367.984,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka