Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2014r o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 2580/12 o obszarze 0,0519ha zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 178,10m2 z garażem w budynku o powierzchni 21,70m2 i podpiwniczeniem o powierzchni 34,40m2. Nieruchomość położona w Trzciance przy ul. Olchowej  i zapisana w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 505 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 337 18,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 577,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika Tadeusza Czarneckiego, Trzcianka ul. Chopina 10 lub wpłacić na konto: BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 08 października 2014r do godz. 15:30.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1 (sekretariat I Wydziału Cywilnego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.)) przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki Kancelaria Komornicza ul Chopina 10 64-980 Trzcianka tcl. / fax 067 2552451 e-mail: trzcianka.czamecki@komomik.pl

Numer oferty: L/95/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 33.718,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka