Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2015 r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacjaudziału 1/4 w nieruchomości położonej: Trzebież, gm. Police o łącznej powierzchni 12.900 m2 (1,2900 ha składającej się z:

- nieruchomości gruntowej numer ew. 486 obręb 0113, Trzebież 3, o powierzchni 1.300 m2 (0,1300 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym nr ew. 628 o powierzchni zabudowy 104 m2, budynkiem gospodarczym nr ew. 629 o powierzchni zabudowy 10 m2 oraz budynkiem gospodarczym nr ew. 630 o powierzchni zabudowy 62 m2.

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ew. 537 obręb 0113, Trzebież 3 o powierzchni 3.600 m2 (0,3600 ha)

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ew. 540 obręb 0113, Trzebież 3 o powierzchni 8.000 m2 (0,8000 ha)

Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 169.600,00 zł, zaś cena wywołania udziału 1/4 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału 1/4, to jest 16.960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240639

 

Numer oferty: L/87/N/09/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 127.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka