Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Robert Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2013r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie mającego siedzibę przy ul. Toruńska 3 w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Geodezyjnie oznaczona zabudowana działka gruntu nr 760/1 o pow. 1000m2 wraz z postawionym na niej budynkiem mieszkalnym (nie w pełni jeszcze wykończonym) o pow. użytkowej mieszkania 133,45m2, oraz garażu 24,1 m2 i kotłowni 4,15m2 wraz z infrastrukturą techniczną, położonej: 86-260 Unisław, Unisław, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   398 000,00 zl,   zaś   cena   wywołania   jest  równa   3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 S00.00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800.00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 83 11301075 0002 6116 4490 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Marcin Robert Gajda

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

86-200 Chełmno ul. Poprzeczna 27a

teł. (56) 679-03-15 e-maii: clielmno@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107760

                                                                                                                                        

Numer oferty: L/121/N/11/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 298 S00.00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka