Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Garwolinie  -  Artur  Bidziński, mający kancelarię w Garwolinie   ul.   Polska   nr   21,   na   podstawie   art. 953  kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że: w dniu 03-09-2014   o   godz. 09:50   w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie mającego siedzibę przy ul.Al.Legionów 46 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w miejscowości Uśniaki, gmina Garwolin, dla której Wydz. Ksiąg Wieczystych Garwolin prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość o pow. 0,35 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 237.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 68 10204476 0000 8602 0022 0426.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W   ciągu   dwóch   ostatnich   tygodni   przed   licytacją  wolno  oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Garwolinie przy ul. A l.Legionów 46 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy    Sądzie Rejonowym w Garwolinie - Artur Bidziński  ul. Polska 21, 08-400 Garwolin tel.: 25 6822907 mail: garwolin@komornik.pl

 

Numer oferty: L/100/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 158.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka