Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt Km 683/12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego swoją siedzibę w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101 odbędzie się pierwsza licytacji nieruchomości: tj. nieruchomości gruntowej , stanowiącej dwie działki nr 947 i 948 , o łącznej powierzchni 1,3983ha, położonej w miejscowości Ustka dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna   Kasa   Oszczędności   Bank   Polski   SA Oddział 1 w Słupsku 69 10204649 0000 7802 0121 8098 najpóźniej   w   dniu  poprzedzającym  przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 28.03.2014 i 07.04.2014r. od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz w w/w okresie czasu w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 pok. Sekcji Egzekucyjnej odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz ul. Grunwaldzka 43, 76-270 Ustka, tel.: 59 8155100; fax.: 59 8155101 mail: slupsk.stankiewicz@komornik.pl.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125790

 

Numer oferty: L/210/N/02/14
Region: pomorskie
Cena: 52.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka