Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2014r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa I Wydział Cywilny mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5la w sali nr 225 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej  położonej : 02-511 Warszawa, ul.Bielawska 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku położonym przy ul. Bielawskiej 6, położony na czwartej kondygnacji nadziemnej budynku, o powierzchni użytkowej 135,50 m2, składający się z czterech pokoi, oranżerii, przedpokoju, dwóch łazienek, garderoby oraz kuchni.

Suma   oszacowania   wynosi   1.017.000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest  równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 762.750,00zł.   Licytant   przystępujący  do  przetargu  powinien  złożyć  rękojmię  w  wysokości   jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-01-2014 r. na konto komornika: PKO BP SA Warszawa 20 10201026 2602 0000 2012 1813 albo w gotówce w kancelarii komorniczej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego przy ul. Ogrodowej 5la odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W a rszawy-Mokoto wa w Warszawie Michał Kacperski Kancelaria Komornicza ul. Puławska 108/112 lok. 36, 02-620 Warszawa (wejście od ul. Malczewskiego) tri. 22 253-72-31, fax 22 251-03-32 e-mail: warszawa.kacperski@komornik.plwww.kacperski-komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112193

Numer oferty: L/143/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 762 750,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie