Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 172, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Bolecha, 01-419 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka zabudowana o numerze 163 z obrębu ewidencyjnego 6-06-04 o pow. 397 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym (segment) w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 140,00 m2 i pow. zabudowy 84 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 45 m2 i pow. zabudowy 55,00 m2

Suma oszacowania wynosi 828 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 621 352,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 847,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05105010251000002312520642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c, Warszawa, 01-460 Warszawa tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221793

Numer oferty: L/60/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 621.352,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka