Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marek Graliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51a, 02-893 Warszawa, pokój 625, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Broniwoja 10, 02-655 Warszawa, dla której Sąd Rej. dla W-wy Mokotowa VII Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal  usytuowany jest na parterze budynku i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC o łącznej powierzchni użytkowej 61,99m2. Do lokalu przynależy piwnica  o powierzchni 1,43m2.

Suma oszacowania wynosi 401 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala 39 12405934 1111 0000 4741 4062.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

13.10.2014

16:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51a, Warszawa, 02-893 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Marek Graliński

Kancelaria Komornicza, Marconich 11, Warszawa, 02-954 Warszawa

tel. 22 550 60 78 / fax. 22 858 99 93

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165288

Numer oferty: L/50/N/09/14
Region: mazowieckie
Cena: 300 825,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie