Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Pólnoc Agnieszka Powichrowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w: dniu: 3 lipca 2014 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ulicy Terespolskiej 15a w sali nr 215  odbędzie  się pierwsza  licytacja  nieruchomości  położonej  w  Warszawie przy ulicy Okrągłej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   1.399 480,00 zł   zaś   cena   wywołania   jest   równa  3/4  sumy  oszacowania i wynosi 1 049 610,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 948,00zł.

Rękojmię   należy   uiścić   w   kasie   kancelarii   komornika   lub   na   konto   komornika :   PKO  BP S.A.  IX  O  w Warszawie 22 10201097 0000 7402 0084 1650. Jednocześnie wskazać należy, iż rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. akt : I Co 1001/06)Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ przy ulicy Terespolskiej 15a protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:  obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym dlii Warszawy Pragi-Północ Agnieszka Powichrowska Kancelaria Komornicza ul. Wileńska 69, 03-1!6 Warszawa tel. 0-22 511-99-60; kom666-878-792 e-mail: warszawa.praga2@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150505

Numer oferty: L/164/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 1 049 610,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka